Jump to content

Sportfiskarna

Edgemember+
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Sportfiskarna

 1. Sportfiskarna sågar Fortums planer i Sunnerstaholm Förbundet är kritiskskt till Fortums ansökan om ombyggnation och effektivisering av Sunnerstaholms kraftverk i Voxnan. Axel Henckel, jurist på Sportfiskarna, var på plats när mark- och miljödomstolen prövade Fortums ansökan i Bollnäs. Sunnerstaholms kraftverk är beläget invid den natursköna Voxsjön. Sjön ingår i den bitvis skyddade skogsälven Voxnans vattensystem. Kraftverket är det andra definitiva vandringshindret uppströms Voxnans utlopp i Ljusnan. Före vattenkraftverken var älvsträckan känd för ett av Sveriges absolut bästa harrfisken.
 2. 200 000 extra till fiskevård Sportfiskarna har beslutat att satsa ytterligare 200 000 kronor för att stödja fiske- och vattenvården 2013. Tillsammans med årets ordinarie utdelning om 200 000 kronor som redan har fördelats, kommer alltså Sportfiskarna att dela ut totalt 400 000 kronor till fiskevård i år. – Det är extra viktigt att någon tar ansvar för den ideella fiskevården som annars riskerar att fallera när regeringen nu skär ner och sänker ambitionen i miljöarbetet. Det handlar om över 900 000 frivilliga fiske- och vattenvårdsdagar som står på spel och de har vi inte råd att förlora, sä
 3. Sportfiskarna skyddar vildlax utanför Västerbotten I samarbete med lokala älvföreningar har Sportfiskarna nu arrenderat fiskerätter utanför Västerbottens kust. I och med arrendet kan vildlax som ska norrut nu under fem år fritt passera Gammelbyns vatten. – Arrendet av fiskerättigheterna i Gammelbyn är en viktig pusselbit i att skydda vildlaxen så att de kan återvända till sina hemälvar för lek och för att ge möjlighet till ett hållbart sportfiske. I och med att vår Stiftelse för östersjölaxen blir mer operativ kommer det att komma fler liknande åtgärder, lovar Stefan Nyström, Sportfiskarna
 4. Hej här kommer Sportfiskarnas kommentar på detta: Det är mycket olyckligt med den situation som nu uppstått med bland annat deltagande på VM i flugfiske där Inger Svedvall känner dig förbigången. Sportfiskarna strävar självklart efter att främja fler kvinnliga flugfiskares tävlande internationellt. Det är en uttalad strävan från förbundet att främja kvinnors fiske på alla plan och alla kvinnor är välkomna att delta i alla tävlingssammanhang. Se denna nyhet sen tidigare om EM i flugfiske 2014: http://www.sportfiskarna.se/Aktiviteter/Tävlingssidorna/Nyheter/tabid/492/smid/385/ArticleID/1384/r
 5. I dag på Mörrumspremiären: Sportfiskarna har permanent undanröjt ett antal nätfiskerättigheter i Mörrumsåns mynning genom att köpa den fastighet som äger nätfiskerättigheterna. Det är mycket glädjande både för sportfisket och laxbeståndet att fler laxar nu kan ta sig upp i ån. Förhoppningvis är detta bara även början. Läs mer: http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1387/reftab/37/Default.aspx
 6. För alla som är intresserade: det behövs fler deltagare, både män och kvinnor, till landslagsuttagningarna inför EM i flugfiske i Ammerån 2014. Alla intresserade är välkomna att höra av sig till vår tävlingskonsulent: anssi@sportfiskarna.se. Den som vill läsa mer om EM kan kolla in denna sida som skapats speciellt för tävlingarna: http://effc2014.com/
 7. Kort rapport från det nyligen avslutade seminariet om östersjölaxen i Mörrum: http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1381/reftab/78/Default.aspx
 8. Vårt Visbykontor har nu färdigställt en ansökan om anläggandet av en ny gäddvåtmark vid gotländska Snoderån. Det är förmodligen första gången det söks en vattendom för anläggandet av en så kallad "gäddfabrik"! Läs mer: http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1380/reftab/78/Default.aspx
 9. Hej Lennart! Har nu fått bakgrundsinformation om denna fråga som till stor del visade sig handla om Vätternharrens minskning och huruvida det helt eller delvis beror på signalkräftan i Vättern. Vi har några förslag för att komma vidare i detta ärende: - Jag ringer dig för några kommentarer kring problematiken harr/signalkräfta och er planerade harrinventering och reducering av kräftor på lekplatser, vi gör sedan en webbnyhet om detta nästa vecka som du får titta på innan vi publicerar den. - Överväg gärna ert beslut om deltagande i paneldebatten på Vätternseminariet som vi erbjudit er, det bl
 10. Läs om vårt agerande för fria vandringsvägar och optimala förutsättningar för fisk och vattenmiljö vid det planerade nya kraftverket i Forsbacka vid Storsjön i Gästrikland. Bra med fria vandringsvägar, men någon muddring i utloppet av Storsjön vill vi inte ha. Läs mer: http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1378/reftab/37/t/Sportfiskarna%20om%20planerat%20kraftverk%20i%20Forsbacka/Default.aspx
 11. Sportfiskarna jobbar inte bara med renodlad fiskevård. På vårt Göteborgskontor Sjölyckan har ett unikt försök att återintroducera flodpärlmussla i Lärjeån genomförts. Det som är unikt är att man lyckats få flodpärlmusslor att fästa sina larver på öringarnas gälar i strömsatta kar på anläggningen på Sjölyckan. De som är pålästa vet ju att flodpärlmusslan samexisterar med öring och lax och använder dessa fiskar som värddjur under larvstadiet och för att lifta till nya miljöer. Öringungarna som fångats vid elfiske i Lärjeåns biflöden har sedan återutsatts i sina hemmavatten tillsammans med mussel
 12. Hej Lennart! Beklagar om du känner dig motarbetad av oss. Jag har vidarebefodrat ditt inlägg till vår fiskevårdsansvarige då jag själv inte känner bakgrunden till detta. Jag hoppas att det är ett missförstånd som vi kan reda ut. Jag vet att vi delade ut medel från vår fiskevårdsfond till er klubb under fjolåret för kalkning av sjöar på Hökensås: http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Försurningochkalkning/Försurningnyheter/tabid/545/smid/385/ArticleID/1065/reftab/545/t/Sportfiskarna%20bidrar%20till%20nykalkning/Default.aspx Jag kan garantera att vi inte har någon avsikt att motarbeta er o
 13. Sportfiskarna kan i verksamhetsberättelsen summera 2012 som ett år med mycket positiv verksamhet och flera stora framgångar för sportfiskets intressen. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har de senaste åren ständigt utökat verksamheten. Förbundet arbetar med allt från att stå upp för laxen i Bryssel, skriva remisser och representera sportfisket i utredningar till att återskapa våtmarker och bygga bort vandringshinder. Vår röst är stark i maktens korridorer samtidigt som vi tillgängliggör fler fiskevatten och utbildar nya generationer sportfiskare. Mer fiskevård än någonsin! In
 14. Sportfiskarna delar årligen ut omkring 200 000 kronor till fiskevårdsprojekt. Det kan vara allt från renodlade fiske- och vattenvårdande åtgärder till kunskapsspridning och information om fiske- och vattenvård. Under 2012 delades sammanlagt 200 000 kronor ut. Följande organisationer och projekt erhöll medel 2012: • Täby fiskevårdsområdesförening – Biotopförbättrade åtgärder i Ullnabäcken. • Peter Olsson, Karlstad universitet – Vandringsstudier på asp. • Täby fiskevårdsområdesförening – Förbättring av lekplatser för gös och gädda i Stora Värtan. • Ljusdals fiskevårdsområdesförening – Biotopfö
 15. Hemmesta sjöäng är ett samarbetsprojekt mellan Värmdö kommun, Trafikverket, WWF, Värmdö fågelklubb och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Våtmarken är en av många åtgärder inom Sportfiskarnas Rovfiskprojekt för att restaurera lekområden och öka bestånden av rovfisk längs ostkusten. Våtmarken och fiskvägen blev klar under senhösten. Direkt efter färdigställandet fick våtmarken också en rejäl prövning då nederbörden fyllde den till brädden. Konstruktion och avbördning fungerade enligt planen så nu är det bara gäddorna som inväntas. De leksugna gäddorna förväntas stiga så fort
 16. Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Örebro och Kammarkollegiet överklagade i höstas en dom om ett tillstånd för renovering av ett befintligt småskaligt vattenkraftverk i Brevensån. I domen som överklagades fanns inget villkor om att bygga fiskvägar vilket bland annat motiverades med att vattendraget i nuläget skulle sakna vandringsfisk. Mark- och miljööverdomstolen har nu efter en första genomgång av fallet bestämt sig för att ta upp målet till prövning och har därför meddelat prövningstillstånd. – Det är bra att frågan om så kallad ”vandringsfisk” kan bli ordentligt genomlyst i en instans
 17. Sportfiskarna har nyligen yttrat sig om Fortums ansökan om en utbyggnad av kraftverket i Edeforsen i Ljusnan. Bakgrunden är att Fortum vill bygga ut kraftverket i Edeforsen så att det skulle kunna sluka 110 m3/s mot dagens 20 m3/s. Edeforsen ligger i en del av Ljusnan som har skydd som en nationalälvsträcka. I sin ansökan vill Fortum utföra biotopvård i en del av forsen och menar därför att deras förslag på utbyggnad har en positiv effekt på vattenmiljön. Sportfiskarna håller inte med Fortum om att ett nytt större kraftverk skulle förbättra vattenmiljön och samtycker därför endast till
 18. Här kommer info om Stockholms läns viktigaste fiskevårdsåtgärd för havsöring: att skapa fria vandringsvägar i Moraån i Södertälje kommun. I Moraån finns två dammar utan tillstånd som utgör definitiva vandringshinder. Tas de bort kan ån bli länets mest produktiva havsöringsvatten. Sportfiskarna har jobbat länge med frågan och bland annat tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till och bekostat en förstudie om möjliga åtgärder med medel från Ge fan i våra vatten. För ett tag sedan skrev förbundet ett svar på de till stor del felaktiga inlägg som publicerades i Länsstidningen i
 19. Hej här kommer första inlägget från Sportfiskarna! Sportfiskarna uppvaktade nyligen vår, i fiskesammanhang mycket omskrivne, Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Läs mer här om de konkreta förslag på förbättringar som förbundet framförde. Framöver är vår ambition att publicera någon nyhet i veckan. Man kan även följa vår dagliga nyhetsuppdatering på vår hemsida: www.sportfiskarna.se
×
×
 • Create New...