Jump to content
Sign in to follow this  
Brownie

Anmäla elbolag för falsk marknadsföring: Bruksanvisning

Recommended Posts

Elbolagen vill gärna framställa vattenkraften som miljövänlig för
att tjäna mer pengar.

Följande saker kan man anmäla:
Orden "miljövänlig", "grön el" "ren el" "bra för miljön", rädda världen!" och bilder på fritt strömmande vatten
utan ett vattenkraftverk. Bilder på barn vid outbyggda strömmar. Eller andra sätt att i ord och bild förmedla intrycket att vattenkraften är miljövänlig.

 

Inte heller får den kallas "närproducerad" efter KO:s beslut.

Läs bifogade pdf:er (längst nere i detta ämnet) som är prejudikatfall från konsumentverket mot
Billinge Energi och Best El. Bifoga dessa i din anmälan!

Läs konsumentverkets definition på miljövänlig:
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/Reklam--miljo/

Följ gärna upp med ett telefonsamtal och skapa en vänskaplig relation
till handläggare för elbolag.
Agera som privatperson. För att agera som Älvräddare krävs mandat från
Älvräddarna. Glöm inte att det är vetenskapligt bevisat att vattenkraften
är skadlig för miljön. Konsumentverket fäller ca 1-2 av tio anmälningar.
FÖLJ UPP! Fälls det inte så ta reda på varför. Det är för att vi ska kunna
lära oss varför elbolags inte fälls, eller alternativt att vi tar en diskussion med KO
om vi anser skälen för ett friande saknar grund.

Här gör du anmälan:
http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/Gor-en-anmalan/Anmal-via-webben/Marknadsforing/

 

Om näringsidkaren inte följer lagen

"Näringsidkare som bryter mot lagen kan förbjudas av Marknadsdomstolen att fortsätta med sin marknadsföring. Marknadsdomstolen kan också tvinga näringsidkaren att lämna information i marknadsföringen. Till exempel prisinformation.

Näringsidkare kan också bli skyldig att betala en särskild avgift, en så kallad marknadsstörningsavgift. Avgiften är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Denna avgift tillfaller staten.

I fall av mindre betydelse kan Konsumentombudsmannen besluta att näringsidkaren ska sluta med sin marknadsföring. Konsumentombudsmannen kan också besluta att näringsidkaren ska lämna viss information i marknadsföringen. Marknadsdomstolens och Konsumentombudsmannens beslut är ofta kopplade till ett vite."

 

Rapportera nere i tråden.

 

Använd gärna PDF:erna nedan.

Konsumentverket till Best El.pdf

Konsumentverket till Billinge Energi.pdf

Beslut RON 1212-235-1.pdf

KO till Billinge Energi 01.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som en del av er redan vet så har Konsumentverket gått från att kategorisk utesluta uttrycket "grön el" ur vattenkraftens marknadsföring

till att tillåtad det såvida miljöfördelarna visas. Jag har bett om en precisering och fått svaret som ni kan läsa nedan. Min personliga reaktion är:

Miljöfördelar gentemot vad? Gentemot andra energiproduktionssätt (svårbevisat att vattenkraft är miljövänligare än tex kärnkraft)

eller mot annan vattenkraft (tex bra miljöval, Älvräddardiplomerad)? Jag har bett som svar på den frågan. Jag tror det kommer att sluta med att

vi anmäler all vattenkraftsreklam som använder uttrycket grön el och i anmälan ifrågasätter dess miljöfördelar.

Konsumentverkets svar 2012-09-26:

"1) Begreppet "Grön el". Hur uppfattas det av konsumenten?

Får det användas i marknadsföring?

Uttrycket "grön" kan i många fall likställas med uttrycket "miljövänlig" och på så sätt ge intryck av att det handlar om en produkt som har fördelar ur miljösynpunkt. Som praxis ser ut får sådana allmänna och vaga uttryck användas om dessa preciseras i vilket avseende som produkten har klara fördelar från miljösynpunkt. Preciseringen ska vara lätt att förstå och placerad så att den läses tillsammans med själva uttrycket. I annat fall ska uttrycket inte användas.

Detta innebär att det inte finns något förbud i sig mot att använda sig av "miljövänlig" eller "grön" i marknadsföringen men att det ställs höga krav på tydlighet och klarhet. Man måste även titta på vilka kunskaper genomsnittskonsumenten har i målgruppen. I avgörandet från Marknadsdomstolen i målet mot Mercedes Benz (MD 2011:12) klargjorde MD vad gäller köp av bil att genomsnittskonsumenten idag har vissa insikter om de negativa effekter som biltrafiken har på miljön och att en konsument i allmänhet uppfattar att en bil som betecknas som miljövänlig i vart fall medför en mindre belastning på miljön än andra.

Samma fråga skulle då få ställas på marknadsföringen av vattenkraft, vilka kunskaper har genomsnittskonsumenten vad gäller vattenkraftens påverkan på miljön. Det blir då ett hypotetiskt resonemang av genomsnittskonsumentens typiska reaktion i det givna fallet. För att citera förarbetena till marknadsföringslagen vad gäller bedömningen om vem som är genomsnittskonsument, ”I stället får definitionen sitt konkreta innehåll genom de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall, beroende på faktorer som exempelvis vilken vara eller tjänst det är fråga om, vilken målgrupp som marknadsföringen riktar sig till och vilket språk som använts i marknadsföringen. Om näringsidkaren marknadsför en produkt riktat till hela konsumentkollektivet, görs en bedömning av den genomsnittlige konsumenten i detta kollektiv. Marknadsförs en produkt mot en viss målgrupp, bestäms genomsnittskonsumenten ur denna grupp.” (Prop. 2007/08:115, s. 67 f.) Det betonas att det ska handla om en bedömning i varje enskilt fall, d.v.s. den konkreta marknadsföringen. Konsumentverket har därför inget underlag för hur en konsument skulle uppfatta en specifik marknadsföring."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anmälan mot Allingsås Elbolag:

"Angående Allingsås Elbolags marknadsföring av sin "gröna el" på deras hemsida:

http://www.alingsase...na-leverantorer

1) "Greenpeace som givit oss en topplacering på deras rankinglista 2012"

Greenpeaces lista bygger på hur mycket "förnyelsebar el"(vatten, vind, sol) varje enskilt elbolag producerar. Listan ignorerar huruvida vattenkraften är miljöanpassad och miljömärkt eller ej. Det finns idag ingen forskning som visar att vattenkraftens klimatneutralitet räddar mer biologisk mångfald än den förstör. Därför kan ingen miljöfördel gentemot andra energislag bevisas.

2) "Det är ett bevis för att elen producerats av förnybara energikällor". Den biologiska mångfald vattenkraften förstör (i älvarnas närmiljö och i havet) kommer att bli mycket svåra att förnya. Miljöfördelen kan inte bevisas. Därför tycker jag begreppet "förnybar" är ytterst tveksamt.

3) "Elen till våra drygt 13 000 kunder kommer till största delen från en av Statkraft Kraftstationer". Dessa vattenkraftverk har inga fiskpassager och är därför inte så pass miljöanpassade som de skulle kunna bli. Hade de varit miljöanpassade hade det varit en miljöfördel gentemot annan vattenkraft.

4) "Vi har därmed tagit ställning och gjort ett aktivt val för hållbar utveckling och för en ljusare vardag". Att sälja el till oinsatta konsumenter från en industri som vägrar ens miljöanpassa sina kraftverk (mindre än 5% har fiskvägar - att släppa vatten genom en fiskpassage innebär 5% minskad vinst) och kalla den för "hållbar" är etiskt oförsvarbart. Det förstörda fisket gör att miljardindustrin sportfiske inte kan ge lokalbefolkningen runt kraftverk någon existens. Kraftverk ger inga arbetsplatser i glesbyggden. Vinsten av miljöförstöringen går till största delen till utländska ägare.

5) "För de kunder som vill ha el märkt med Bra Miljöval kan vi som ett licensierat elbolag erbjuda Svenska Naturskyddsföreningen produkter. Kostnaden är ca 50 kr per år för en hushållskund och ca 500 kr per år för dig som bor i en eluppvärmd villa."

Hade Allingsås Energi kallat sin miljömärkta el för "grön" hade det varit en klar miljöfördel gentemot den icke miljömärkta. Men som texten är utformad nu kallar de all sin vattenkraftsel för "grön"."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...