Jump to content
Edgeforum

Recommended Posts

Tjena alla edgare! Det är så att jag och några kompisar tillsammans driver en egen regnbågssjö. Vi får arrendera en sjö och vi fick tillstånd till att sätta ut 100 kg regnbåge i april detta år vilket vi har gjort.

Men vi har märkt en nedgång i antalet fiskar nu på hösten (pga gädda och att vi behållit en mindre del själva)och jag har därför skrivit en ny ansökan för 2016 på 100 kg till. Tror ni att den blir beviljad? Jag personligen kan inte se någon anledning till avslag då vi fått tillstånd förra året..

Sen har jag även ansökt på 20 kg öring för att prova men länsfiskekonsulenten skrev, i ett mail, att det kunde bli "problem" med det. Någon som har en teori om varför?

Fakta om sjön:

Ca 2,7 Ha stor

Medeldjup ca 3,5m

Inga från-tillopp(fisken kan alltså inte rymma)

Dybotten(minimal risk för öringlek då grusbotten saknas)

Det är en källsjö

Någon som vet något om sådant här?

Tight lines!

Edited by Marcus_1995
Link to post
Share on other sites

Att fylla på beståndet av regnbåge borde vara lätt att få tillstånd för när ni fått tillstånd 2015.

Öring när det inte är något av eller tillopp låter konstigt att inte bevilja tillstånd för.

 

Är sedan 1980 själv med och sysslat med plantering i en Flugfiskeklubb i Norrbotten och alldrig fått i fråga satt någon ansökan om tillstånd. Numera är det Regnbåge, Öring och Röding vi planterar

 

Vår ena sjö ligger numera i ett Naturreservat och även här är det aldrig några problem med tillstånd 

Link to post
Share on other sites

Ja jag tyckte också att det lät märkligt med öringen, o andra sidan kanske inte han kände till att sjön saknade från och tillopp, även om jag skrev det på ansökan för regnbåge i april detta år..

Jag hoppas verkligen att det blir beviljat och vi har bara sökt på 15 kg (ca 20 st 0,6kg fiskar).

Antar att det är spridning/lek de oroar sig för?

Edited by Marcus_1995
Link to post
Share on other sites

Ja dels för att sjön är liten så vill vi inte sätta ut för mycket så konkurrensen blir för stor. och ja, vi vill öka spänningen lite. Just det där att inte veta om det är en båge eller öring som vakar/är i änden på tafsen. Sen så är öringen min absoluta favoritfisk :) därför vill vi sätta ut en mindre andel öring.

Edited by Marcus_1995
Link to post
Share on other sites

Är ni säkra på att sjön saknar till- och frånlopp då. De kan finnas o vara stora nog för att fisk ska kunna flytta på sig men ändå vara osynliga i tillexempel en myrkant. Dvs "under ytan". Bara en gissning om hur det kan tänkas och eventuell spridningsrisk/uppblandning med eventuellt vilda bestånd i närheten.

Link to post
Share on other sites

Vi har gått runt hela sjön och kollat och det finns iallafall inga synliga till-frånlopp.. Som jag förstod det på markägaren så fylls sjön på av källor som finns i sjön samt av regn. Men vi får se vad länsstyrelsen säger helt enkelt.

Det finns sjöar i närheten men det är hyrsjöar med regnbåge i ända sedan 60-talet. Öring har också satts ut i dom sjöarna förut.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Dom påstod att det finns utlopp ur sjön och att öringen inte är lämplig att sätta ut i området.. Dock hade dom kollat på fel sjö tydligen.. (För vår sjö saknar både från och tillopp) När jag ringde visade det sig dock att även om vi överklagade och påvisade att det rörde sig om fel sjö som dom grundat sitt beslut på skulle det troligen inte ändras ändå.

Edited by Marcus_1995
Link to post
Share on other sites

Dom påstod att det finns utlopp ur sjön och att öringen inte är lämplig att sätta ut i området.. Dock hade dom kollat på fel sjö tydligen.. (För vår sjö saknar både från och tillopp) När jag ringde visade det sig dock att även om vi överklagade och påvisade att det rörde sig om fel sjö som dom grundat sitt beslut på skulle det troligen inte ändras ändå.

 

Dumt att gapa efter för mycket känns det som. Får vara glad att ni fick sätta ut båge. :D

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Jag undrar en annan sak vi noterade vid förra utsättningen. Relativt många fiskar lade sig på sidan på botten (som är dy f.ö) vad beror detta på och kvicknar fisken till efter ett tag eller dör dom som lägger sig på sidan?

När man petade på dom försiktigt med en pinne simmade dom iväg.

Vi sätter ut genom att odlaren håvar fisken från bilen till en tunna som vi sen bär ner till sjön (ca 25m) och där "tömmer" i dom.

Edited by Marcus_1995
Link to post
Share on other sites

Jag tycker det låter som att fisken inte är i så bra skick när ni fick den. I min sjö bär vi fisken i tunnor en bra bit och fisken har transporteras minst en halv dag och det är ytterst sällan någon fisk lägger sig på sidan, tror att det kan bero på syrebrist under transporten eller något.

Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk

Link to post
Share on other sites

De kvicknar säkert till om de inte gått för länge utan syre. Isättningen borde väl snarare gå snabbare eftersom syret tar slut i tankarna. Och färre fisk åt gången hjälper nog säkert också om det är det som är problemet. Kan vara värt att pröva iaf. :)

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Nu har det uppstått en annan situation, vi har tjuvfiske på sjön. Min kompis var upp igår för att kolla hur isen ser ut och hittade då 3 hål med massa fotspår runt..

Vad har vi som fiskerättsägare för rätt? Vad kan vi göra om vi tar någon på bar gärning som fiskar olovligt i vår sjö?

Link to post
Share on other sites

Avvisa, beslagta fångsten, polisanmäla. Som fiskerättsägare har ni all "rätt" så att säga, det knixiga är att ni inte med stöd av att ha befogenhet som tjänstemän kan göra något som "kränker" individens rättigheter. Dvs tvinga dem till något. Man kan upplysa, be om att de identifierar sig, be om att de överlämnar fångsten.

Det lättaste sättet är naturligtvis att vara lite listig och smidig. Ta regnumret. Dokumentera med bild och anteckningar det pågående brottet. Fråga sen hur fisket har varit, låt dem själva bekräfta sin delaktighet. Upplys dem om att det är tjuvfiske, be om att de överlämnar fångsten. Orientera om att det kommer att polisanmälas. (eller låt bli att orientera - om ni tror att det leder till tråkigheter i situationen) För att någon skall bli fälld måste ni ha ett jättebra bevisläge. Konsekvensen långt fram i processen blir då böter samt ett litet skadestånd till er. Det kan man naturligtvis värdera, ni är inte skyldiga att polisanmäla.

Jag är insatt - men inte 100% påläst - vi har det lite lättare iom att vi har våra egna tillsyningsmän. Vi har heller inte polisanmält någon än. Vår policy är att alla skall ingripa minst genom att upplysa om att det är tjuvfiske som bedrivs, och att rapportera så mycket om omständigheterna till styrelsen som möjligt, men vi vill undvika att våra medlemmar trasslar till det för sig genom att ta en konfrontation för långt. Hitills så har upplysningen och vetskapen att någon håller koll räckt som avskräckning i 95% av de (kända) fallen.

De flesta lägger av omedelbart.

Barn och ungdomar får ett tydligt break av oss. Vi minns nämligen att vi alla tjuvfiskade som små. Två välartade ungdomar som tjuvfiskade på våra vatten är nu värdefulla medlemmar, en av dem är fisketillsyningsman! [emoji4]

Den gamla bondgubben som sätter rever (ståndkrok med mask) är dock fortfarande på fri fot. Han är dock lika farlig för sig själv som fisken, räddades nedkyld efter att ha irrat sig vilse i området förrförra året.

Har ni svårt att hålla koll kan skyltning avskräcka, åtminstone dem som inför sig själv bortförklarar att det är tjuvfiske de håller på med. Skyltning signalerar ju dock att det finns ett värdefullt fiskevatten att tjuvfiska.

Edited by Troutman
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ok. Jag var inte 100% påläst. Ni har rätt OCH befogenhet att ta mer än fisken i beslag.

( I och med den möjliga påföljden fängelse - i teorin - skulle man också kunna tro att det finns befogenhet att göra ett envarsgripande med stöd av rättegångsbalken 24:7. Men detta gäller bara grova brott - er regnbågssjö faller inte inom en praktisk möjlighet att åstadkomma ett grovt brott)

Var dock väldigt restriktiva med beslag av annat än fisken - och om ni gör sådana så ring polisen först/samtidigt. Min uppfattning är att detta dels kan strida mot proportionalitetsprincipen samt att olovligt fiske ses med mildare ögon av domstolarna än sådana åtgärder som kränker individens grundläggande fri- och rättigheter. Blir det bara lite fel, eller värderas på ett annat sätt av domstol så kan ni stå tillsvars för ett "mer värt" brott än olovligt fiske.

En åtgärd som genomförs av en förordnad tjänsteman skiljer inte i juridisk mening, men i kraft av sin utbildning och utnämning av myndighet så värderas dennes ingripande automatiskt mer fördelaktigt. (tillkortakommanden kan vara tjänstefel - samma tillkortakommanden för en privatperson/fiskerättsägare ses inte på samma sätt, utan kan ses tex som egenmäktigt förfarande)

"Fiskerilagen 1993:787

37 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,

2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar

där sådant tillstånd behövs, eller

3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en

anordning i strid med vad som gäller om fiskådra eller placerar

eller använder ett fiskeredskap eller en annan anordning i

strid med vad som gäller i en sådan fredningszon som avses i 18 a §

döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat

följer av 41 §.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Lag (2010:901).

47 § Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon

begår brott enligt denna lag, får beslag göras av fisk,

redskap, fiskefartyg eller andra föremål som

1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet,

eller

2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.

Befogenheter enligt första stycket har

1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje

stycket, och

2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och

vattenmyndigheten eller länsstyrelsen i vars uppgifter det

ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt,

den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom

eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska

detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagare. Den polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan om

beslag ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv

gjort beslaget.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder

honom eller henne har tagit fisk i beslag, får dock

fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla det, om

beslaget bara grundar sig på denna lag.

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras

förverkad ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det

vattenområde där den fångats, om den är levnadsduglig och det

kan göras utan särskilda kostnader eller besvär.Lag (2014:700).

48 § Om brott enligt denna lag innefattar intrång i enskild fiskerätt,

tillfaller förverkad fisk eller dess värde fiskerättshavaren."

(redigerat texten en aning tre gånger - observera att jag inte är någon jurist, det håller inte i rätten att hänvisa till mig [emoji6])

Edited by Troutman
Link to post
Share on other sites

Hmm låter som man har ganska mycket rätt ändå alltså.. Får öka bevakningen helt enkelt och be markägaren vi arrenderar av att åka upp oftare och göra tillsyner.

Tråkigt bara att folk inte ens bryr sig om att kontakta oss, vi är inte omöjliga.

Men tjuvfiske kommer polisanmälas hur som. Vi alla 3 som har hand om sjön tycker att det är fel att vi ska betala ca 15.000kr för sjöns drift varje år för att någon annan ska roa sig gratis..

Edited by Marcus_1995
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...