Jump to content

Lax och fågeldöden


kockin

Recommended Posts

På 2017-10-29 at 00:13 DAP sa:

Gapskratt.

5 miljarder i potentiella skatteintäkter från laxfiske i Norrland. Någon behöver lämna in sin 'miniräknare' på kalibrering.

Jo. Tyskarna kommer i horder och tar med sig stora wobblers till mynningen där dom spenderar sina euro på Max Burgers och övernattar på Scandic.

Link to comment
Share on other sites

Verkar ju drabba hela klotet så kanske är det Co2 halten.Hittade nån slags samman koppling mellan Tiamin o Co2 men är ju inte foskare så svårt o sätta sig in i det.c/p https://raypeatforum.com/community/threads/thiamine-is-a-carbonic-anhydrase-inhibitor-as-effective-as-acetazolamide.6833/

1. Thiamine activates pyruvate dehydrogenase and inhibits pyruvate dehydrogenase kinase. This optimizes glucose metabolism into CO2.

2. Thiamine inhibits carbonic anhydrase about as effectively as acetazolamide, which means that not only it stimulates CO2 production but it also inhibits its degradation. I don't know of another drug that does both of these things.

3. In similar doses, thiamine can substitute for acetazolamide in those people that do not have access to acetazolamide or are unwilling to take a prescription drug. In addition, thiamine and acetazolamide are synergistic as mentioned in the studies on mental health I posted earlier today, so in theory one could get away with much lower doses when using both substances together. For instance, there is some data showing that 250mg acetazolamide + 300mg thiamine is as effective as 750mg - 1,000mg acetazolamide in terms of raising CO2

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago Meritaimen sa:

Verkar ju drabba hela klotet så kanske är det Co2 halten.Hittade nån slags samman koppling mellan Tiamin o Co2 men är ju inte foskare så svårt o sätta sig in i det.c/p https://raypeatforum.com/community/threads/thiamine-is-a-carbonic-anhydrase-inhibitor-as-effective-as-acetazolamide.6833/

1. Thiamine activates pyruvate dehydrogenase and inhibits pyruvate dehydrogenase kinase. This optimizes glucose metabolism into CO2.

2. Thiamine inhibits carbonic anhydrase about as effectively as acetazolamide, which means that not only it stimulates CO2 production but it also inhibits its degradation. I don't know of another drug that does both of these things.

3. In similar doses, thiamine can substitute for acetazolamide in those people that do not have access to acetazolamide or are unwilling to take a prescription drug. In addition, thiamine and acetazolamide are synergistic as mentioned in the studies on mental health I posted earlier today, so in theory one could get away with much lower doses when using both substances together. For instance, there is some data showing that 250mg acetazolamide + 300mg thiamine is as effective as 750mg - 1,000mg acetazolamide in terms of raising CO2

Vidarebefordrar frågan..

Link to comment
Share on other sites

https://savethebaltic.wordpress.com/2017/11/11/stenskvattornas-ungar-blir-farre-och-magrare/

Kurvorna pekar nedåt för stenskvättorna. Ungarna blivit magrare, färre ungar överlever och antalet häckande par har minskat. Förklaringen verkar inte vara att stenskvättan har problem med att anpassa sig till tidigare vårar. Allt pekar mot att något annat har blivit sämre ur stenskvättans synvinkel, enligt SLU-forskare som följt fåglarna i jordbrukslandskapet runt Uppsala i 25 år.

Link to comment
Share on other sites

Dödlig brist av tiamin i våra ekosystem

Av savethebaltic, 18 november 2017 kl 15:42, Bli först att kommentera digg-up.gif 1
Välkommen till studiefrämjandet lokaler Ridvägen 5 centralt vid brofästet till Vännäsvägen E4 onsdagen den 22/11 klockan 19.00
 
Många djurarter, tillhörande olika klasser av vilda djur lider idag av brist på tiamin (vitamin B1) i en sådan omfattning att även hela ekosystem är hotade. Drabbade djurklasser är exempelvis fiskar, fåglar och reptiler. I den levande och fungerande cellen fungerar tiamin som en helt nödvändig faktor för flera livsuppehållande funktioner i den grundläggande ämnesomsättningen. Exempelvis, åtminstone 5 olika typer av enzymer är helt beroende av tiamin för att kunna fungera i våra celler. Dessa enzymer fungerar inte om hjälpfaktorn tiamin saknas, och resultatet av detta leder till att flera mycket giftiga ämnen bildas i cellerna som med tiden resulterar i cell-, vävnads- och slutligen i individens-död. Förutom detta så är tiamin nödvändigt för nervernas funktion vilket innebär att hela det centrala nervsystemet blir allvarligt påverkat i samband med brist på detta vitamin. Det är därför lätt att inse att även mindre och kortare perioder av brist av tiamin hos djur kan leda till allvarliga kroppsliga effekter och skador. Exempel på negativa effekter omfattar beteenderubbningar, förlamningar, nedsatt immunförsvar, fortplantningsproblem och överdödlighet. Denna kemiska bristsjukdom kan anses utgöra ett paradigmskifte när det gäller människans påverkan på vår miljö, eftersom att vi här observerar en brist av ett livsnödvändigt ämne, och inte en förhöjd halt eller ”förgiftning” av den yttre miljön (som har varit det typiska och klassiska under många decennier nu). Vidare, forskare har diskuterat om detta nu kan vara första gången som antropogen (mänsklig) verksamhet slår mot själva grundbulten för vår överlevnad, dvs. de helt centrala metaboliska vägarna i våra celler, såsom glykolysen, bildandet av DNA, att andas luft med syre, citronsyracykeln samt metabolismen av proteiner och fetter, störs ju nu ut. Således, nu krävs speciella riktade resurser för att undersöka orsaken till denna brist, dvs. för att förstå orsaken, mekanismen, bakom denna allvarliga bristsjukdom. Att informera och kommunicera om denna störning i miljön är nu också viktigt för att öka insikten om dess förekomst, således någonting som denna föredragning har som målsättning att utföra. Exempelvis, tiaminbristen har sedan den upptäcktes, dvs. nu för mer än 20 år sedan, upprepade gånger visat sig att återkomma i tidsperioder, episoder, och drabba flera arter allvarligt. Trots detta faktum så inses inte att det just är tiaminbristen som ligger bakom många sjukdomsutbrott i vår miljö, både direkt (ex. hjärn-skadad fisk) men även indirekt (ex. immunsystem-skadad fisk). Vandrande lax och havsöring utgör ett utomordentligt bra exempel på detta, ty, trots att det nu finns hundratals vetenskapliga artiklar från norra Europa och Nordamerika som beskriver tiaminbristen i dessa arter så observeras det som ”ny” och ”okänd” sjukdom i samband med varje ny episod, en historia som fortsätter och upprepa sig. Lennart Balk, Prof. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Enheten för ekotoxikologi (ACESx) Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm Sverige
 
 
 
Föranmälan skickas till 0730425517 eller savethebaltic@gmail.com
 

dnr 422-17_Save the Balic - KL.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/3950204

 

Statens vetrinäranstalt är det som har stora problem att erkänna tiaminbristen, att härleda vitaminbristen till älvarna är helt fel väg att lösa tiaminbristen, eftersom fisken i dom älvarna dvs den stationära fisken är frisk, utan det är den ditvandrande laxen som bär med sig problemet från Östersjön. Charlotte Axen ljuger ej om att fisken har en rad olika sjukdomar, de hon igentligen förnekar är just sambanden mellan bristen på b-vitamin eller tiaminbristen..trots att den vetenskapliga pekar med hela handen. Detta är som Lennart Balk sagt, Dagens forskning saknar kemisk utb för att förstå det som händer på cellnivå. https://savethebaltic.wordpress.com/category/tiaminbrist/

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
På 2018-01-03 at 11:59 Ismo sa:

Intressant! ..tog tid på mig att lyssna vad karln säger.

Tiamin-bristen är  i Östersjön/Naturligtvis)..något gift! (syrebrist?/algblomning) pga av övergödning..gör att i näringskedjan..så saknas den....den dör ut.

Ju fler honor som inte får/har reserver av vitaminet..så dör avkomman..reserverna får dom i havet..ju längre Laxarna måste leva med detta..dessto sämre mår dom..jumer sjukdomar drar dom på sig...tror vi ser konsekvenserna av detta nu.

H-Öringen däremot!...far upp å ner likt skinnet på K"n( I ån / älven)..den hinner få i sig tiamin..pga av det.

 

Tack Ismo den satt i kryssribban..https://savethebaltic.wordpress.com/2015/03/06/bli-medlem/cropped-logga35.jpg

Edited by kockin
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 months later...

Vattenfall Sverige har redan under några år gett fisken i våra utbyggda älvar tiamin eller B1 vitamin i ett preventivt syfte.

https://www.facebook.com/groups/253945969895/10157859294319896/

"For now, almost 20 years ago, 1999, Patric Amcoff and co-workers published a study on the tenam status of salmon, trout and cod from the Baltic Sea in Ambio (vol. 28, No. 1, 48-54), attached here. On this occasion, the authors found that the salmon and the trout showed a thiamine deficiency, while they could not determine the tiamine status of the cod in the Baltic Sea area. They left the question open whether or not the cod was killed. Based on the past knowledge of thiamine and thiamine deficiency in fish, this was a correct interpretation in terms of their results obtained. However, recent studies, such as Balk et al. 2016, (Scientific Report, 6, 38821) on several new species, including new species, has shown beyond reasonable doubt that even the cod has been hit by the thiamine deficiency for a long time. In comparison, Amcoff and co-workers published a table 4 on page 50 of their article in Ambio, which shows that cod in the Baltic Sea exhibits liver levels below 2 nmol / gram of liver and that individuals with mature hongonades can exhibit very low levels below 10, yes even below 5 nmol / gram may be gonad. These are very low levels that cause a physiological and biochemical deficiency in all species studied so far. All in all, with today's knowledge, it can be concluded that cod's problems with body growth and the growth of the perennials, as well as the previous tests of tiaminstatus in the species, can only result in the conclusion that the risk of this species also having a problem with the thiamine should be considered as the highest likely. Yes, the fact is that Amcoffset al. Analysis results can be said to have been able to predict the development of cod in the Baltic Sea area nowadays. In conclusion, ongoing studies by Oscar Frisell and employees intended to determine ultimately the degree of thiamine deficiency in the Baltic cod with biochemical methods is now under construction at Stockholm University. "

”För nu snart 20 år sedan, 1999, publicerade Patric Amcoff och medarbetare en studie om tiaminstatusen i lax, öring och torsk från Östersjön i Ambio (vol. 28, no. 1, 48-54 ), här bifogad. Vid detta tillfälle kunde författarna konstatera att laxen och öringen uppvisade en tiaminbrist, medans de inte kunde fastställa tiaminstatusen för torsken i Östersjöområdet. De lämnade frågan öppen, huruvida torsken var drabbad eller inte. Utifrån dåtidens kunskap om tiamin och tiaminbrist i fisk var detta en helt korrekt tolkning med hänsyn till deras erhållna analysresultat. Emellertid, senare utförda studier, exempelvis Balk et al. 2016, (Scientific report, 6, 38821) på flera nya arter, då ingående nya fiskarter, har visat bortom rimligt tvivel att även torsken har varit drabbad av tiaminbristen under en längre tid. Jämförelsevis, Amcoff och medarbetare publicerade en tabell 4 på sidan 50 i deras artikel i Ambio, där framgår att torsken i Östersjön uppvisar halter i levern under 2 nmol/gram lever och att individer med mogna hongonader kan uppvisa mycket låga halter, under 10, ja även under 5 nmol/gram mogen gonad. Detta är mycket låga halter som framkallar en fysiologisk och biokemisk brist i alla undersökta arter så här långt. Sammantaget, med dagens kunskap kan således konstateras att torskens problem med tillväxten av kroppen, och hörselstenarnas tillväxt, samt de tidigare utförda analyserna av tiaminstatus hos arten, kan bara resultera i slutsatsen att risken för att denna art också har problem med tiaminet bör anses som högst sannolik. Ja, faktum är att Amcoffset al. analysresultat kan sägas ha kunnat förutspå den utveckling som torsken uppvisar i Östersjöområdet nu för tiden. Avslutningsvis, pågående studier av Oscar Frisell och medarbetare ämnade att med biokemiska metoder slutgiltligt avgöra graden av tiaminbrist hos torsken i Östersjön är nu under utförande vid Stockholms universitet.”

Med vänliga hälsningar
 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 weeks later...

https://wp.me/p2eAkp-5Jy

 

c3b6ring-pixabay.jpg?w=300&h=200

Året 1992 startade Naturvårdsverket ett forskningsprojekt (FIRE, FIsh REproduction) ämnat att förstå varför laxen´s, och ofta även havsöringens, avkomma dog i våra kompensationsodlingar. Statliga Vattenfall hade ju blivit ålagda att bygga dessa kompensationsodlingar för att åtminstone försöka ha kvar fisken i havet när man hade omöjliggjort deras naturliga vandringar i älven till lekplatserna. Nu observerades en så stor dödlighet i dessa kompensationsodlingar så Vattenfall kunde inte uppfylla det de var ålagda att göra. Efter några års undersökningar så observerades att dels, motsvarande dödlighet förekom på den Nordamerikanska kontinenten dels, att den berodde på specifik brist på ett livsnödvändigt vitamin, vitamin B1, eller tiamin som det också kallas. Bristen på tiamin som leder till dödlighet är bara toppen på isberget, ty även en övervägande del av de som överlever får med stor sannolikhet skador för deras resterande liv. I Nordamerika behandlar man nu kompensations-odlad fisk rutinmässigt med tiamin eftersom man hela tiden annars riskerar att en episod av tiaminbrist har skadat fiskarna. I Sverige har de som forskar på tiaminbristen, och försöker förstå bakgrunden till bristen, varit tvingade att betala avgifter och ansöka om etiskt tillstånd för att få behandla fisken med tiamin så att den, åtminstone delvis, överlever under arbetet. Ansvariga myndigheter och organisationer visar idag mycket litet intresse för denna allvarliga miljöstörning, ja förnekar även att den förekommer, som dessvärre nu även drabbar många ytterligare arter i vår miljö. Mot denna bakgrund är det minst sagt förvånande om Vattenfall nu rutinmässigt har börjat behandla fisken i våra kompensationsodlingar med tiamin. Att Vattenfalls behandlingar har en positiv effekt på fisken (om den görs rätt), och därmed miljön, är sannolikt, och kan därigenom försvaras i sak. Men att staten förnekar en sjukdom i vårt ekosystem och behandlar sitt ”ansvarsområde” med brist-kemikalien, utan att bry sig om den underliggande orsaken till denna störning är mycket oroande. Faktum är ju att statens behandlingar med tiamin på detta sätt förhindrar att problemet i miljön uppmärksammas på ett anständigt sätt. Det är nu dags att ta ansvaret på ett korrekt sätt, genom att undersöka vad som orsakar tiaminbristen i fisk och andra djurgrupper i vårt ekosystem.

Lennart Balk/genom Ya Andersson

 

Screenshot_20180803-150646_Drive.jpg

Edited by kockin
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 months later...

Är detta århundradets viktigaste miljöfråga?

Ett för allt liv nödvändigt vitamin saknas.  Norra halvklotet är drabbat. Laxen, sjöfåglar och andra djur är drabbade kring östersjön. Kom på föreläsning i Gunnarsbyns folketshus. Den 8 November klockan 19.00Professor Lennart Balk Stockholms universitet föreläser. ”Brist på b1 vitamin Tiamin” Vi kommer även att livesända och erbjuda zoom mejla savethebaltic@gmail.com

Mer kunskap finns på länkarna.

https://savethebaltic.wordpress.com/2018/10/16/ar-detta-arhundradets-viktigaste-miljofraga/

 

Edited by kockin
Link to comment
Share on other sites

 

https://www.facebook.com/groups/253945969895/permalink/10158296536199896/

Kontakt med Fredrik Israelsson Ansvarig utgivare är tagen. Nu kan rätt information nå tv tittarna.

När laxen är borta när öringen är borta då är det försent att stödja vår strävan. Res dig nu och bli aktiv medlem. Vi vet! laxen vet! fåglarna vet! men våra myndigheter förnekar de vi vet. Oppenion behövs och de gör vi gemensamt..
Gå med här:https://www.facebook.com/groups/253945969895/

Se info filmen.
https://www.facebook.com/groups/253945969895/permalink/10158073043949896/

Edited by kockin
Link to comment
Share on other sites

Forskare varnar!

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/forskare-varnar-vi-star-infor-en-kollaps-for-manga-arter

Nu klarnar molnen och ett helhetsgrepp kan på så sätt växa fram. Vi på savethebaltic har tagit beslut på att jobba med detta ämne i 5 år de har gått halva tiden och gruppen är idag 6000 drygt. De är hög tid att ni stöder vår verksamhet ekonomiskt och skapar tillsammans med oss den nödvändiga oppenion som behövs. 

Gå med här:https://www.facebook.com/groups/253945969895/

Bli medlem här:https://wp.me/p2eAkp-2Ki

Dela våra inlägg:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.×
×
 • Create New...